Σχετικά με το πρόγραμμα Good Start

Καλή ψηφιακή υγιεινή για νεοσύστατες επιχειρήσεις

Η ψηφιακή υγιεινή πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα η χρήση των σωστών εργαλείων και των καλύτερων πρακτικών Ψηφιακής Υγιεινής δεν αποτελεί σήμερα το πρότυπο, αλλά μια εργασία σε εξέλιξη.

Τι είναι η ψηφιακή υγιεινή και πώς επηρεάζει τις καθημερινές και εργασιακές μας δραστηριότητες; Γιατί η Ψηφιακή Υγιεινή πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα;

Η ψηφιακή υγιεινή ή κυβερνοϋγιεινή αναφέρεται σε ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών που βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρούν τις ψηφιακές τους δραστηριότητες ασφαλείς. Έχουμε την ευθύνη της δημιουργίας ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που προστατεύει τα δεδομένα και τις συσκευές μας.

Το πρόγραμμα Good Start Project θα διδάξει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις τα οφέλη ενός τακτικού προγράμματος ψηφιακής υγιεινής για τα συστήματα και το λογισμικό τους για δύο λόγους: συντήρηση και ασφάλεια.

Στόχοι και αποτελέσματα του έργου

Στόχος 1: Το πρόγραμμα Good Start στοχεύει στη μέτρηση της συμπεριφοράς της ψηφιακής υγιεινής των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων με μια τυποποιημένη προσέγγιση.

Αποτέλεσμα 1: "Δείκτης συμπεριφοράς ψηφιακής υγιεινής" για νεοσύστατες και μικρές επιχειρήσεις.

Στόχος 2: Το πρόγραμμα Good Start στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού τόσο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις όσο και για τους παρόχους/ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αποτέλεσμα 2: "Εγχειρίδιο για νεοσύστατες επιχειρήσεις και φορείς/ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης", το οποίο θα παρουσιάζει ενότητες κατάρτισης ως εγχειρίδιο για νεοσύστατες επιχειρήσεις και φορείς και ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχος 3: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας και έγκαιρης εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων.

Αποτέλεσμα 3: "Εργαλείο αξιολόγησης της πλατφόρμας OER και της ψηφιακής υγιεινής". Αυτή η πλατφόρμα και το εργαλείο θα περιγράφουν τα βασικά και προηγμένα προσόντα εφαρμογής της ψηφιακής υγιεινής των νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Ομάδα-στόχος

Οι πρωταρχικές ομάδες-στόχοι του προγράμματος Good Start μπορούν να οριστούν σε δύο ομάδες:

  1. Η πρώτη ομάδα: οι ιδιοκτήτες των νεοσύστατων επιχειρήσεων και οι διευθυντές ή οι υπάλληλοι των νεοσύστατων επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση της καθημερινής τους ρουτίνας σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ψηφιακής υγιεινής.
  2. Η δεύτερη ομάδα: Προϊστάμενοι, διευθυντές και εργοδότες σε μεγάλες επιχειρήσεις στις χώρες εταίρους, ΑΕΙ, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ), Τεχνοπάρκα, εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ακαδημαϊκοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ικανότητες για την κατάρτιση διευθυντών ή προσωπικού ή σπουδαστών/αποφοίτων στις χώρες εταίρους, ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των ικανοτήτων και των τεχνικών για την ψηφιακή υγιεινή, άτομα που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου, άτομα και οργανισμοί (συνδεδεμένοι εταίροι) που είναι σε θέση να διαδώσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος και να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα, φορείς χάραξης πολιτικής ή δημόσιες αρχές που είναι σε θέση να φέρουν το έργο σε συστημικό επίπεδο.
Scroll to Top